Algemene- en leveringsvoorwaarden WéBé grafische producten & verpakkingsmateriaal

1 definities en toepasbaarheid

In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot het leveren, de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

In deze voorwaarden wordt onder leverancier verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als hierboven bedoeld, heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

Algemene- en of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2 offertes en aanbiedingen

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

Aanbiedingen van de leverancier hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

3 annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

4 prijs en prijswijzigingen

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Alle genoemde prijzen in aanbiedingen als ook genoemd op websites van de leverancier zijn altijd onder voorbehoud van typefouten en aanpassingen naar aanleiding van veranderende grondstofprijzen.

De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen bij stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn als ook bij extra uit te voeren werkzaamheden te wijten aan onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijk artwork of ondeugdelijke bestanden.

5 betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige, krachtens de overeenkomst, verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als hierboven bedoeld, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als hierboven bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

Bij niet tijdige betaling als hierboven bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. Daarbij  inbegrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de  resterende levering(en).

6 wijze van levering en eigendomsvoorbehoud

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

De leverancier is niet verplicht de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

De opdrachtgever is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever gebeurt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7 termijn van levering

Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst na het aangaan van de overeenkomst.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, verplicht al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken. In het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.

8 onderzoek bij aflevering

De opdrachtgever is verplicht zo spoedig mogelijk na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Is dit niet het geval dan moet de leverancier daarvan schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. De opdrachtgever moet dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld als hierboven tijdig te doen.

De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

9 druk- of andere proeven en modellen

De opdrachtgever is verplicht de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de leverancier ontvangen druk- of andere proeven en modellen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

Goedkeuring van de proeven en modellen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven of modellen voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven en modellen.

Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef of model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven of modellen  in de prijs zijn inbegrepen.

10 afwijkingen en wijziging inhoud overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch communicatiemiddel.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening respectievelijk de druk-, of andere proef of model, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

Afwijkingen ten aanzien van de maatvoering van materialen ten opzichte van hetgeen overeengekomen is, zijn toegestaan indien zij niet meer bedragen dan 2% of afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten die betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 25% bij oplagen tot 250 eenheden, 15% bij oplagen tot 1.000 eenheden, 10% bij oplagen tot 10.000 eenheden en 5% bij oplagen van 10.000 eenheden en meer. Het meer of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

11 auteursrechten

De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken die derden krachtens hierboven bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken. Ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken als hierboven genoemd. Het hierboven bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

12 eigendom productiemiddelen

Alle door de leverancier vervaardigde of aangeschafte productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen, ontwerptekeningen, modellen, clichés, drukplaten, zeefdrukvormen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. De leverancier is niet verplicht deze zaken aan de opdrachtgever af te geven.

De leverancier is niet verplicht hierboven bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, gebeurt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

13 eigendom opdrachtgever

De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring zelf alle risico’s ten aanzien van deze zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

14 door de opdrachtgever aangeleverde materialen

Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren, dient hij bij deze aanlevering ervoor te zorgen dat dit, ten behoeve van een normale planmatige productie, tijdig en deugdelijk gebeurt . De opdrachtgever zal hiervoor instructies van de leverancier vragen.

De opdrachtgever moet naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. leveren. De opdrachtgever zal hiervoor de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

De leverancier is niet verplicht de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.

De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De opdrachtgever is verplicht de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
De leverancier is gerechtigd over de resten van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom.

15 overmacht

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld of volgens de algemeen geldende opvattingen of wetten niet voor zijn rekening komen.

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, natuurrampen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, beperkingen en andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

16 aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

De leverancier is ook niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Indien de leverancier door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor schade, waarvoor hij volgens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de opdrachtgever hem in dit geval volledig vrijwaren en alles vergoeden aan de leverancier wat hij aan deze derde dient te voldoen.

17 toepasselijk recht en vindplaats voorwaarden

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is steeds van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08.111.343.

WéBé packaging.nl